Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

"อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า 'พระเจ้าทรงอยู่กับเรา'" (มัทธิว 1:23)

บทความสอนใจประจำวัน 01 กุมภาพันธ์

"อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า 'พระเจ้าทรงอยู่กับเรา'" (มัทธิว 1:23 TNCV)

ตลอดทั้งวัน จงคิดถึงพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าที่อยู่กับคุณ พระเจ้าผู้เกิดเป็นมนุษย์

พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยคุณได้และพระเยซูของคุณก็เป็นพระเจ้า จำเป็นที่พระองค์ต้องร่วมรับสภาพมนุษย์กับเราและพระเยซูก็เป็นมนุษย์ ใช่แล้ว พระเยซูมีธรรมชาติ 2 อย่างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน พระองค์เป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้ในบุคคลเดียวตลอดกาล

พระเยซูเป็นพระเจ้าที่อยู่กับคุณ ฟังคำอธิษฐานของคุณ เห็นใจคุณเมื่อคุณเสียใจ และเป็นเพื่อนของคุณทุกวัน

พระเจ้าอยู่กับเรา เห็นเราทุกชั่วขณะ นำทางเรา จัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อเรา และทำให้ทุกสิ่งรวมกันก่อให้เกิดผลดีต่อเรา

เมื่อคุณถูกล่อลวงให้ทำบาป จงระลึกว่าพระเยซูอยู่กับคุณ จงระลึกว่าพระองค์ทนทุกข์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยคุณให้หลุดพ้นจากบาป จงมีชีวิตเพื่อสรรเสริญและถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ จงวางใจในพระคำของพระองค์ แล้วคุณจะเป็นสุขตลอดกาล

"แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชื่นชมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
ผู้ที่ฝากความหวังไว้ในความรักมั่นคงของพระองค์"
(สดุดี 147:11 TNCV)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 01

"Emmanuel- God with us." (Matthew 1:23)

Think of Jesus throughout today as God with you; God who became man.

Only God can save; your Jesus is God. It was necessary that He should share our humanity, and Jesus is man. Yes, Jesus has two distinct natures. He is fully divine and fully human in one person forever.

Jesus is God with you, to hear your prayers, sympathise with you in your sorrows and be your every day friend.

God is with us, seeing us every moment, directing our ways, providing for us and making all things work together for our good.

When you are tempted to sin, always remember that Jesus is with you. Remember what He suffered on the cross to save you from sin. Live for His praise and glory. Trust his Word, and you will be forever blessed.

"The Lord takes pleasure in His saints* (*those believing in Jesus)
Who worship Him in fear,
And those who trust His steadfast love
Will always find Him near."
(Psalm 147:11)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

  

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com