Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

เติบโตร่วมกันในพระคริสต์

NTC camp 2014

เรามาค่าย เรามาทำอะไร? เรามาเพื่อ Retreat นั่นคือถอยมาตั้งหลัก

สำหรับการ retreat มี 5 สิ่งที่จะเกิดขึ้น

  1.  Relax (ปล่อยวาง) เราหัวเราะอย่างเต็มที่ สนุกสนานอย่างเต็มที่ ผ่อนคลาย หนุนใจกันและกัน
  2.  Rejoice (ชื่นชมยินดี) เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยความปีติยินดี อันเป็นการแสดงออกถึงความรักต่อพระเจ้า โดยต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดี
  3.  Repent (กลับใจ) ถ้าพระคำของพระเจ้าแตะต้องใจเรา นำให้เราเปลี่ยนแปลงหรือกลับใจ เราก็กลับใจใหม่ ตั้งใจใหม่กับพระองค์
  4.  Refill (เติมเต็ม) เราจะไม่กลับบ้านมือเปล่า แต่ได้รับการเติมเต็มด้วย 2 สิ่ง ได้แก่ พระคำ และพระวิญญาณที่ทำงานผ่านใจของเรา
  5.  Reunion (คืนความสัมพันธ์) ก่อนมาค่าย เราอาจรู้สึกเหี่ยวแห้ง ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ ไม่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างที่ควรเป็น แต่เมื่อเรามา retreat เราก็จะได้กลับคืนความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้า หรือบางคนอาจเคืองใจกับพี่น้อง ทะเลาะกับพี่น้อง การมา retreat ก็จะนำให้เราคืนความสัมพันธ์กันใหม่

พระธรรมเอเฟซัสเหมาะกับคนไทย เบื้องหลังของชาวเมืองเอเฟซัสเหมือนกับเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าจึงอยากให้พระคำของพระเจ้าจากพระธรรมนี้มาถึงเรา

ข้อความสำคัญของพระธรรมเอเฟซัส คือ "เพื่อให้เราเติบโตร่วมกันในพระคริสต์" ซึ่งปรากฎชัดใน เอเฟซัส 4:13-16

13 จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์
14 เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง
15 แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะ คือพระคริสต์
16 คือเนื่องจากพระองค์นั้น ร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ทรงประทาน ได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว (เอเฟซัส 4:13-16 THSV2011)

เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์

มีคนไทยไม่น้อยกว่า 50000 คนในยูเค พวกเขาต้องการได้รับการนำมาถึงพระคริสต์ ดังนั้นพวกเราที่นี่จำเป็นต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และแบกรับความรับผิดชอบนี้ต่อไป

ขอให้เรายึดมั่นในพระคำของพระเจ้า ขอให้ต้นไม้ชีวิตของเราเติบโตโดยพระคำของพระเจ้า เพื่อรากของเราจะหยั่งรากลึกลงในพระคำ เพื่อเราจะไม่โดนล่อลวงให้หลงไปจากทางของพระองค์

เปาโลเขียนพระธรรมเอเฟซัสจากกรุงโรม เป็นหนึ่งในสี่เล่มที่เขียนจากเรือนจำ ร่วมกับฟิลิปปี โคโลสี ฟีเลโมน แม้ท่านจะอยู่ในคุก แต่ท่านกลับหนุนใจคนมากมายที่อยู่นอกคุกให้จำเริญขึ้นในพระคริสต์

ปัจจุบันนี้ เอเฟซัสยังคงมีซากปรักหักพังให้เห็นอยู่ และหากได้ไปเยี่ยมชม ก็จะเห็นว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยรูปเคารพต่างๆ มากมาย

เปาโลจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อยืนยันว่า พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหนือเทพเจ้าทั้งหลายที่พวกเขานับถือ และเทพที่สำคัญสุดของเอเฟซัสคืออาร์เทมิส (ไดอาน่า เทพธิดาโรมัน)

จากตำนานเทพเจ้ากรีก อาร์เทมิสเป็นเทพที่ตกมาจากฟ้า เป็นแม่แห่งโชคชะตา เธอมีเต้านมเต็มตัว อาจเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่พันเต้า อันเป็นสัญลักษณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนมากมายมาเอเฟซัสเพื่อบูชาเธอ เพื่อที่จะได้รับพร

แต่พระธรรมเอเฟซัสอธิบายว่า เทพเจ้าเหล่านั้นไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของเรา ผู้ให้พรให้โชคชะตาแก่เราไม่ใช่เทพเจ้าเหล่านี้ หากแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู๋ พระเยซูผู้ไถ่และผู้ช่วยให้รอด และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบันดาลพรให้แก่เราอย่างมากมาย

20 ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน
21 สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย (เอเฟซัส 1:20-21 THSV2011)

ประวัติศาสตร์แสดงให้เราเห็นถึงความจริงนี้ เทพเจ้าต่างๆของกรีกมีอายุเพียงแค่ประมาณ 700 ปี เพราะเมื่อจักรพรรดิโรมที่ชื่อคอนสแตนตินได้มารู้จักกับพระเยซูอันเป็นผลจากการอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อของแม่ของท่าน ท่านได้ประกาศให้กำจัดรูปเคารพทั้งหลาย และให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ

ดังนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้ว เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทพเจ้าเหล่านั้นอีกต่อไป ขอให้เราพึ่งพาพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราก็มีชัยชนะ และมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง

เมื่อพ่อของข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า ท่านเสียดายรูปเคารพต่างๆ ที่ท่านมีเพราะมีมูลค่าสูงมาก แม้ข้าพเจ้าได้พยายามหนุนใจว่าถ้าท่านยอมทิ้งสิ่งเหล่านี้ซึ่งป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น พระเจ้าจะประทานพรให้มากยิ่งกว่านั้นอีก แต่ท่านก็ไม่ยอม

จนเมื่อท่านป่วยเข้าโรงพยาบาล ข้าพเจ้ากับพี่น้องจึงได้จัดการกำจัดรูปเคารพเหล่านั้นทิ้งเสีย และพระเจ้าก็อวยพรเรามากกว่านั้น

ถ้าพี่น้องมีรูปเคารพเก็บไว้อยู่ ขอให้กำจัดทิ้งเสีย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมนุษย์สร้าง และมีวิญญาณชั่วอาศัยอยู่ อันจะขัดขวางพระพรที่มาจากพระเจ้า

มีพี่น้องที่จบปริญญาเอกท่านหนึ่ง แม้จะมีการศึกษาสูง แต่วันหนึ่งชีวิตท่านตกต่ำ ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยี่ยม เมื่ออธิษฐาน พระเจ้าก็สำแดงแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีรูปเคารพซ่อนอยู่ที่บ้าน ท่านก็ปฏิเสธว่าไม่มี แต่ภรรยาของท่านบอกว่ามีอยู่ในตู้ เมื่อไปดูก็มีจริงๆ เป็นรูปเคารพขนาดเล็กๆ ข้าพเจ้าจึงได้ทำการเก็บกวาดให้หมด หลังจากนั้น ท่านก็มาหาข้าพเจ้าอีกครั้ง และนำรูปเคารพที่เหลือมาให้ข้าพเจ้าช่วยเก็บกวาด และเมื่อเก็บกวาดหมด พระเจ้าก็อวยพรท่าน มหาวิทยาลัยส่งจดหมายเชิญให้ท่านให้กลับมาทำงานที่มหาวิทยาลัยในฐานะผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง

เราไม่จำเป็นต้องกลัว แต่ขอให้เราทำความสะอาด จัดการทิ้งไปให้หมด ให้บ้านเราเป็นที่อยู่ของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนซึ่งขัดขวางพระพรจากพระเจ้า เราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป เพราะตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว

 

โครงร่างของพระธรรมเอเฟซัส

  • บทที่ 1-3 พันธกิจของพระเจ้าที่ทำเพื่อเราในพระคริสต์
  • บทที่ 4-6 พันธกิจที่เราทำเพื่อตอบสนองพระคุณพระเจ้า

  

ศจ. ดร. มาโนช แจ้งมุข
ค่ายเครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค
5-8 สิงหาคม 2014
สรุปเนื้อหาโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

พิสูจน์อักษรโดย ศศิวรรณ
เลาหสินณรงค์

  

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com