Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

พระเจ้าทรงเป็นแม่ได้อย่างไร?

คนไทยนับถือคุณแม่มาก

เวลาเปลี่ยนยางรถยนต์ ก็ใช้แม่แรง ทั้งที่จริงๆ ผู้ชายแรงมากกว่า แต่กลับเรียกอุปกรณ์นี้ว่า "แม่" แรง

ลำธารก็รวมกันเป็น "แม่น้ำ"

มวยไทยก็เป็น "แม่ไม้มวยไทย"

เข้าโรงพิมพ์ แท่นพิมพ์ก็เรียก "แม่พิมพ์"

คนจัดงาน ก็เรียก "แม่งาน"

มีคำมากมายที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "แม่" และเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา

1. พระเจ้าทรงเป็นแม่ทัพ

แม่ทัพส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แต่กลับถูกเรียกว่า "แม่"

พระเจ้าเป็นผู้นำทัพของพวกเรา

"พระยาห์เวห์จะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย พวกท่านจงสงบอยู่เถิด" (อพยพ 14:14 THSV)

ในพระธรรมอพยพ อิสราเอลโอดครวญกับโมเสสมากมาย

วันนี้มีใครกำลังโอดครวญอยู่หรือไม่? พระเจ้าจะออกรบแทนท่าน

พระเจ้านำท่านออกจากอียิปต์ ชีวิตของท่านไม่ได้จบในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าจะนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา

ถ้าพี่น้องกำลังถูกล้อมหน้าล้อมหลัง อย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นแม่ทัพของเรา พระองค์จะออกรบแทนเรา

"พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์ พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าแห่งบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์" (อพยพ 15:2 THSV)

เมื่อพระเจ้าเป็นแม่ทัพ เราก็ต้องเชื่อฟัง เพราะโทษของการไม่เชื่อฟังคือตาย แต่พระเจ้าเมตตา ถ้าพระองค์เป็นแม่ทัพที่ยุติธรรมจริงๆ อาจไม่เหลือใครที่มีชีวิตอยู่เลย

การเป็นทหาร คือ เราทำตามคำสั่งโดยไม่ต้องมีคำถามอะไร

การเชื่อฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของทหาร เพราะทหารได้อุทิศตนเรียบร้อยแล้ว แม้มีคำสั่งให้ออกไปตาย ก็ต้องไป เพราะการตายนั้นจะเพื่อให้คนอื่นมีชีวิตอยู่

มิชชันนารีมากมายก็เป็นเช่นนั้น มีหลายท่านตายที่เมืองไทย เป็นอนุสรณ์และเป็นกำลังใจให้แก่คนรุ่นต่อๆ มา เขาเหล่านี้เชื่อฟังเต็มที่และทำให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไป

2. พระเจ้าทรงเป็นแม่น้ำ

"และท่านสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต ใสเหมือนอย่างแก้วผลึก ไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดก
ไปที่กลางถนนของนครนั้น และริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิต ที่ออกผลสิบสองชนิด มันออกผลทุกเดือน และใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติ" (วิวรณ์ 22:1-2 THSV)

"พวกเขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์ และพระองค์ทรงให้เขาดื่มจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษมของพระองค์" (สดุดี 36:8 THSV)

คนชอบธรรมในพระคัมภีร์เดิม คือคนที่เชื่อฟังพระเจ้า

คนที่ดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าจะได้ดื่มจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษมที่ต่างจากคนอื่น

พี่น้องสำแดงสิ่งนี้ออกมาหรือไม่?

"บุคคลผู้เป็นสุขคือ ผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย
แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน
เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น" (สดุดี 1:1-3 THSV)

พี่น้องเบื่อหน่ายท้อแท้เพราะชีวิตไม่เกิดผลหรือไม่?

ไม่เกิดผลไม่เป็นไร แต่ใบต้องเขียวอยู่ ระหว่างที่รอ ต้องสะสมพระคำของพระองค์เอาไว้ แล้วเมื่อฤดูกาลมาถึง พี่น้องจะเกิดผลแน่

"และให้คนที่วางใจในเราดื่ม ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า 'แม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น' " (ยอห์น 7:38 THSV)

น้ำในสระอยู่นิ่งๆ แต่น้ำในแม่น้ำไหลตลอด

ชีวิตเราจะต้องไม่อยู่นิ่งๆ แต่จะต้องไหลตลอดเวลา

น้ำในทะเลสาบกาลิลี ไหลออกทางแม่น้ำจอร์แดน และมาตันที่ทะเลตาย ซึ่งเค็มมาก และไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ได้

จงเป็นเหมือนทะเลสาบกาลิลี อย่าเป็นแบบทะเลตาย ชีวิตเราจะต้องไหลออกไป หาคนที่เราจะแบ่งปันเป็นพยาน และเล่าเรื่องของพระเจ้าให้เขาฟัง

เราอาจไม่ได้เป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ ที่นำคนมารับเชื่อมากมาย แต่จงเป็นเหมือนอันดรูว์ ที่นำคนอย่างน้อยสามกลุ่มมาหาพระเยซู

 1. กลุ่มแรก คือ เปโตร
  อันดรูว์พาเปโตรมาหาพระเยซู ส่งผลให้ชีวิตของเปโตรก็เปลี่ยนไป และเราจึงมีหัวหน้าอัครทูต (ยอห์น 1:41)

 2. กลุ่มที่สอง คือ เด็กๆ ที่มีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว
  อันดรูว์พาคนเหล่านี้มาหาพระเยซู และทำให้ผู้ใหญ่มากมายได้รับการเลี้ยงดูและเห็นการอัศจรรย์ (ยอห์น 6:8-13)

 3. กลุ่มที่สาม คือ คนกรีก
  ฟีลิปไม่ได้พาคนกรีกไปหาพระเยซูโดยตรง แต่พาพวกเขาไปหาอันดรูว์ก่อน เพื่อที่อันดรูว์จะนำคนกลุ่มนี้มาหาพระเยซู (ยอห์น 12:20-22)

คีย์เวิร์ด คือ พาเขามาหาพระเยซูคริสต์ แล้วพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา

ประกาศไม่เป็นหรือ? ลองชวนเขาไปโบสถ์ เพราะเรารู้ว่าการมาหาพระเยซูคริสต์ ดีกว่าการไปที่ที่พวกเขามักจะชวนเราไป

3. พระเจ้าทรงเป็นแม่เหล็ก

ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับแม่เหล็ก คือ

1. แม่เหล็กเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ประเจ้าประทานให้กับมวลมนุษยชาติ กระแสไฟฟ้าก็เกิดจากแม่เหล็ก และทำให้โลกของเราเจริญได้

2. เรามีชีวิตอยู่บนแม่เหล็ก แม่เหล็กทำให้เกิดขั้วโลก เราจึงใช้เข็มทิศได้ แม่เหล็กให้ทิศทางแก่เรา เช่นเดียวกับแม่เหล็ก พระเจ้าให้ทิศทางกับเรา

3. เมื่อเหล็กติดกับแม่เหล็กเป็นระยะเวลาหนึ่ง เหล็กนั้นก็จะกลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราวขึ้นมา และเริ่มดูดเหล็กธรรมดาชิ้นอื่น แต่เมื่อเหล็กนั้นแยกออกจากแม่เหล็กถาวร เหล็กนั้นก็จะค่อยๆ กลับไปเป็นเหล็กธรรมดา

ยิ่งคุณใกล้ชิดกับแม่เหล็กถาวรมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเป็นเหมือนกับแม่เหล็กถาวรมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้าม ถ้าคุณอยู่ห่างจากแม่เหล็กถาวร คุณก็จะหมดอิทธิพล ถ้าจะกลับมามีอิทธิพลอีกครั้ง ก็ต้องกลับมาหาแม่เหล็ก

"จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา
เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย" (ยอห์น 15:4-5 THSV)

ถึงเวลาแล้วที่จะกลับมาหาแม่เหล็กถาวรอีกครั้งหนึ่ง

เครื่องมือทางเทคโนโลยีช่วยเราได้มากถ้าเราเลือกที่จะใช้ และสิ่งแรกที่เราควรทำตอนเช้า คือ ตอบ "ไลน์" ของพระเจ้า

"แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้" (มัทธิว 6:33 THSV)

พระเจ้าเป็นแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เมื่อเราติดสนิทกับพระองค์

"เมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญ ก็อัศจรรย์ใจ แล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู" (กิจการ 4:13 THSV) 

ศจ. ชาติชาย จารุวาที
ค่ายเครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค
11-14 สิงหาคม 201
5
สรุปเนื้อหาโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

รับฟังคำเทศนาทั้งหมดได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLp5LkVe9C3DPI2BQL9PnFj8BwoaHq0qKH

  

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com