Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

อนาคตของคริสตจักร:
เจาะลึกพระธรรมวิวรณ์

 1. ภารกิจและหน้าที่ของคริสตจักร
   
 2. พระสัญญาในพระธรรมวิวรณ์
  (วิวรณ์ 1:1-3)
   
 3. คำทักทาย​ถึง​คริสตจักร​ทั้ง​เจ็ด
  (วิวรณ์ 1:4-6)
  • พระวิญญาณทั้งเจ็ด
  • พระลักษณะของพระคริสต์ ในวิวรณ์ 1:4-6
  • คันประทีปทั้งเจ็ด
    
 4. นิมิตเกี่ยวกับพระคริสต์
  (วิวรณ์ 1:13-20)
  • ลักษณะของบุตรมนุษย์
  • คำกล่าวของบุตรมนุษย์

 

อ. ถนอมจิต ลดาพงษ์พัฒนา
Ama Bible Study
องค์การสัจธรรมแห่งพระเยซูคริสต์
สรุป/เรียบเรียงโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ:

 • ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างอิง มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน ปี 2011 (THSV11) ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย หากไม่ได้ระบุว่ามาจากฉบับอื่น
 • ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

  

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com