Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

พื้นฐานชีวิตคริสเตียน:
บทเรียนสำหรับผู้ที่รอดแล้ว

 1. สถานะใหม่ในพระคริสต์
  • คริสเตียนมีคําเรียกอื่นๆว่าอะไร?
  • การสำแดงออกว่าเป็นคริสเตียน
  • หลักฐานของการเป็นคริสเตียน
  • ความหมายของคำว่าคริสเตียน
  • พระคุณที่คริสเตียนได้รับ
    
 2. การดำเนินชีวิตคริสเตียน
  • ขั้นตอนของการเป็นคริสเตียน
  • ลักษณะที่ไม่เหมาะสมสำหรับคริสเตียน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคริสเตียน
  • ชีวิตคริสเตียนที่ดีเป็นอย่างไร?
  • สิ่งที่คริสเตียนอย่าทํา
    
 3. การเติบโตฝ่ายวิญญาณ
  • สิ่งที่คริสเตียนต้องพยายามทําให้ได้
  • สาเหตุที่ทำให้คริสเตียนอ่อนกําลัง
  • ผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
    
 4. พื้นฐานเรื่องความรอด
  • กฎเกณฑ์สำหรับมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
  • เราได้รับความรอดด้วยวิธีใด?
  • ขั้นตอนของความรอด
  • มนุษย์ 5 ประเภทกับความรอด
    
 5. การกลับใจใหม่และการบังเกิดใหม่
  • ท่าทีในการกลับใจใหม่
  • การบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้า
  • หลักฐานของการบังเกิดใหม่
    
 6. ความเชื่อ
  • ขนาดของความเชื่อ
  • ลักษณะของความเชื่อ
  • ผลแห่งความเชื่อ
  • ลำดับขั้นของความเชื่อ

 

อ. ถนอมจิต ลดาพงษ์พัฒนา
บทเรียน "ผู้ที่รอดแล้ว"
องค์การสัจธรรมแห่งพระเยซูคริสต์

สรุป/เรียบเรียงโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ:

 • ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างอิง มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน ปี 2011 (THSV11) ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย หากไม่ได้ระบุว่ามาจากฉบับอื่น
 • ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

  

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com