Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

บทเรียนพระคัมภีร์

ศึกษาพระคัมภีร์กับอาม่า
(อ. ถนอมจิต ลดาพงษ์พัฒนา,
องค์การสัจธรรมแห่งพระเยซูคริสต์ )

ศึกษาพระคัมภีร์ กลุ่มเซลล์เพื่อคุณ คจ.สะพานเหลือง

กุลกันยา วงศ์สันติชน

อ. ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

อ. ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

กุลกันยา วงศ์สันติชน

อ. ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

อ. ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

ศึกษาหัวข้อสำคัญ กลุ่มเซลล์เพื่อคุณ คจ.สะพานเหลือง

อ. ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

อ. ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

อ. ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

อ. ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

อ. ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

ชั้นเรียนพระคัมภีร์สำหรับอนุชน คจ.สะพานเหลือง

ธีรยสถ์ นิมมานนท์

หลักข้อเชื่อคริสเตียน (ศาสนศาสตร์ระบบ)

ธีรยสถ์ นิมมานนท์

ศาสนศาสตร์ระยะสั้น คณะเพื่อคุณ คจ.สะพานเหลือง (BIT Deliveries)

ศจ.ดร. เสรี หล่อกัณภัย

ศจ.ดร. สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง

คศ. เจนจิรา คีรีรัตน์นิติกุล

ศจ.ดร. เสรี หล่อกัณภัย

ศจ.ดร. เสรี หล่อกัณภัย

ศจ.ดร. รุ่ง เริงสันต์อาจิณ

ศจ.ดร. รุ่ง เริงสันต์อาจิณ

ศจ.ดร. เสรี หล่อกัณภัย

คศ. เจนจิรา คีรีรัตน์นิติกุล, ศจ.ดร. สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง

คศ. เจนจิรา คีรีรัตน์นิติกุล

ศจ.ดร. สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง

ศจ. วิรัช เศรษฐโสภณกุล

ชั้นเรียน Bible Study Fellowship (BSF) ผู้ชาย

Gary Walthall

Gary Walthall

Gary Walthall

Gary Walthall

  

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com