Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

6. พระกิตติคุณ

บทนำ

พระกิตติคุณต่างกับหนังสือชีวประวัติทั่วไป เพราะไม่ใคร่พูดถึง 30 ปี แรกของพระเยซู แต่บรรยายถึงสัปดาห์สุดท้ายที่พระเยซูอยู่ในโลกอย่างละเอียดทั้งยังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว "ข่าวประเสริฐ" (ในมาระโก 1:1) หมายถึง "ข่าวดี" และพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มมุ่งเน้นถึงข่าวดีที่พระเยซูนำมายังโลกนี้ ทั้งคำสอนการรักษาโรค และเหนืออื่นใดคือเสรีภาพที่มนุษย์จะได้รับผ่านมาทางการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซู

30 ปีหลังการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระเยซู อัครทูตพากันประกาศข่าวดีนี้ด้วยวาจา ขณะเดียวกัน ได้เริ่มมีการรวบรวมคำอนและพระราชกิจของพระองค์ ในที่สุดบันทึกเหล่านี้บวกกับเรื่องที่อัครทูตเล่าไว้ถึงพระเยซูได้ถูกรวบรวมเป็นพระกิตติคุณสี่ล่ม ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการประกาศของอัครทู ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งทวีความสำคัมากขึ้นเพราะสักขีพยานได้ล่วงลับไป

ผู้เขียนชีวประวัติจะเลือกเขียนเฉพาะเหตุการณ์บางอย่าง ผู้เขียนพระกิตติคุณก็เช่นกัน พวกเขาสนใจในบางประเด็นเป็นพิเศษ สามเล่มแรกมีเนื้อหาคล้ายกัน แต่ยอห์นเน้นในจุดที่ต่างออกไป เราขอบคุณพระเจ้าที่มีทั้งสี่เล่ม เพราะทำให้เห็นภาพพระเยซูอย่างสมบูรณ์ ซึ่งดีกว่ามีเพียงเล่มเดียว ทั้งสี่เล่มนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกัน

กลับสู่ข้างบน

1. มัทธิว

ได้ชื่อว่า พระกิตติคุณของชาวยิว เพราะเน้นจุดที่คริสเตียนยิวสนใจเป็นพิเศษ คือคำพายากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ที่สำเร็จในชีวิตพระเยซู ผู้ที่ชาวยิวตั้งตาคอย

เนื้อเรื่อง

บทนำ: พงศ์พันธุ์และพระกำเนิด (1-2)
ภาคที่ 1: วิถีชีวิตใหม่ (3-7)
 • พระเยซูรับบัพติมา ถูกทดลอง (3-4:11)
 • พระเยซูเริ่มทำพระราชกิจ (4:12-25)
 • คำเทศบนภูเขา (5-7)
ภาคที่ 2: สร้างสาวก (8-10)
 • รักษาโรคและสั่งสอน (8-9:34)
 • พันธกิจของอัครทู(9:35-10:42)
ภาคที่ 3: แผ่นดินสวรรค์ (11-12:52)
 • พระเยซูตอบสาวกของยอห์น (11:1-19)
 • สั่งสอนและโต้แย้งกับผู้นำ (11:20-12:50)
 • คำอุปมาเรื่องแผ่นดินสวรรค์ (13:1-52)
ภาคที่ 4: คริสจักร (13:53-18:35)
 • คำสอนและการอัศจรรย์ (13:53-16:12)
 • คำยอมรับของเปโตร (16:13-28)
 • จำแลงพระกาย (17)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสาวกด้วยกัน (18)
ภาคที่ 5: มุ่งหน้าสู่กางเขน (19-25)
 • สั่งสอนและรักษาโรค (19-20)
 • พระเยซูในเยรูซาเล็ม (21-22)
 • พระเยซูเตือนพวกฟาริสี (23)
 • ภัยพิบัติที่จะมาถึง (24)
 • คำอุปมาเรื่องการพิพากษา (25)
บทสรุป: วาระสุดท้าย (26-28)
 • อาหารมื้อสุดท้าย (26:31-27:26)
 • ถูกตรึงบนกางเขน (27:27-56)
 • ถูกฝังและเป็นขึ้นจากตาย (27:57-28:15)
 • พระมหาบัญชา (28:16-20)

เวลาที่เขียน

เล่มนี้มิได้เขียนขึ้นแรกสุด ดูเหมือนผู้เขียนใช้ข้อมูลอื่นกับของมาระโกเป็นแหล่งข้อมูลเช่นเดียวกับลูกา มีการถกเถียงกันถึงเวลาที่เขียน อาจราว ค.ศ. 60-80 คริสเตียนต้นศตวรรษที่ 2 เชื่อว่าผู้เขียนคือมัทธิว อัครทูตผู้เคยมีอาชีพเป็นคนเก็บภาษี

เหตุการณ์สำคัญ

 • พระเยซูประสูติ (1)
 • พระเยซูรับบัพติศมา (3)
 • มารทดลองพระเยซู (4)
 • พระเยซูจำแลงพระกาย (17)
 • พระเยซูเข้าเยรูซาเล็ม (21)
 • การไต่สวนและตรึงกางเขน (26-27)
 • พระเยซูเป็นขึ้นจากตาย (28)

ข้อความที่มีชื่อเสียง

 • คำเทศนาบนภูเขา (5-7)
 • คำสอนเรื่องผู้เป็นสุข (5:3-12)
 • รักศัตรู (5:43-48)
 • คำอธิษฐานของพระเยซู (6:9-13)
 • ลำดับความสำคัญก่อนหลัง (6:25-34)
 • ขอ หา เคาะ (7:7-11)
 • ประตูแคบ (7:13-14)
 • บ้านสองแบบ (7:24-27)
 • จงมาหาเราและหายเหนื่อย (11:28-30)
 • อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช (13)
 • อุปมาเรื่องแผ่นดินพระเจ้า (13)
 • คนยอมรับอันยิ่งใหญ่ของเปโตร (16:13-19)
 • อุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี (25)
 • อุปมาเรื่องการพิพากษาสุดท้าย (25:31-46)
 • พระมหาบัญชา (28:16-20)

ใจความสำคัญ

สมควรแล้วที่จัดเป็นเล่มแรก เพราะเป็นสะพานเชื่อมพันธสัญญาเดิมกับใหม่ เล่มนี้ เน้นว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ผู้รับการเจิมที่พยากรณ์ทำนายถึง นี่อาจเป็นเหตุให้ได้รับความนิยมอย่าสูง และอีกสาเหตุหนึ่งคงเพราะมีโครงเรื่องและการจัดลำดับชัดเจน และมุ่นเน้นที่คำสอนของพระเยซู หัวข้อพิเศษหัวข้อหนึ่งคือคริสจักร ซึ่งเป็นชุมชนสำคัญยิ่งของสาวกพระเยซู

กลับสู่ข้างบน

2. มาระโก

เป็นพระกิตติคุณที่เขียนเล่มแรกสุด รวบรัดที่สุด และเน้นเฉพาะพระราชกิจของพระเยซู เขียนขึ้นเพื่อให้คำพยานของคริสเตียนเกี่ยวกับพระเยซูมีน้ำหนักมากขึ้น

เนื้อเรื่อง

ภาคที่ 1: พระราชกิจของพระเยซู (1-8:26)
 • การเตรียมตัว (1:1-13)
 • เริ่มสั่งสอนและรักษาโรคที่กาลิลี (1:14-3:6)
 • พระราชกิจที่กาลิลี (3:7-6:13)
 • ทรงประกาศนอกเขตกาลิลี (6:14-8:26)
ภาคที่ 2: วาระสุดท้าย (8:27-16:8)
 • เตรียมตัวทนทุกข์ (8:27-10:52)
 • พระเยซูสั่งสอนที่เยรูซาเล็ม (11-13)
 • รับการชโลม อาหารมื้อสุดท้าย (14:1-31)
 • ถูกจับกุมและถูกไต่สวน (14:32-15:15)
 • ถูกตรึงบนกาเขน (15:16-41)
 • ถูกฝังและเป็นขึ้นจากตาย (15:42-16:8)
ตอนจบ: (16:9-20)

(ฉบับเก่าแก่ไม่มีตอนนี้ อาจเพิ่มเข้าไปเพื่อให้จบอย่างสวยงาม)

ผู้เขียนและเวลาที่เขียน

คริสเตียนสมัยแรกเชื่อว่ามาระโกเขียนเล่มนี้ เขาเป็นสาวกที่กิจการกล่าวถึง เป็นผู้มีส่วนร่วมในพระราชกิจตั้งแต่คริสตจักรยุคแรกในเยรูซาเล็ม ทั้งคำเล่าลือและในเนื้อความส่อว่ามาระโกได้รับข้อมูลของมัทธิวและลูกา อาจเขียนขึ้นที่โรมระหว่า ค.ศ. 60-70

เหตุการณ์สำคัญ

 • ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเตรียมทาง (1)
 • พระเยซูรับบัพติศมาและถูกทดลอง (1)
 • เลือกอัครทูตสิบสองคน (3)
 • เลี้ยงคน 5,000 คน (6)
 • จำแลง (9)
 • พระเยซูเข้าเยรูซาเล็ม (11)
 • อาหารมื้อสุดท้าย (14)
 • ถูกจับกุม ไต่สวน และสิ้นพระชนม์ (14-15)
 • พระเยซูเป็นขึ้นจากตาย (16)

ข้อความที่มีชื่อเสียง

 • ข่าวประเสริฐโดยสังเขป (1:14-15)
 • "เราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคน" (1:16-20)
 • "บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว" (2:1-12)
 • เลือกอัครทูตสิบสองคน (3:13-19)
 • คนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากัน (9:33-37)
 • "จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเรา" (10:13-16)
 • เศรษฐีหนุ่ม (10:17-31)
 • ให้ชีวิตเป็นค่าไถ่ (10:42-45)
 • ขับไล่ผู้รับแลกเงิน (11:15-17)
 • ธรรมบัญญัติข้อใหญ่สุด (12:28-34)

ใจความสำคัญ

มัทธิวเน้นที่พระเยซูเป็นอาจารย์ มาระโกเน้นว่าเป็นนักปฏิบัติ ข้อความส่วนใหญ่บรรยายถึงสิ่งที่พระองค์ได้กระทำ วลี "ในทันใดนั้น" ปรากบ่อย ให้ภาพว่าอัครทูตเชื่องช้าในการเข้าใจว่าพระเยซูเป็นใคร (ชี้ว่ามาระโกได้ข้อมูลจากเปโตร) พระเยซูตั้งพระทัยปิดซ่อนบทบาทพระมสสิยาห์จากประชาชน เพราะพวกเขาอาจเข้าใจความหมายของบทบาทนั้นผิดเพี้ยนไป พระองค์จึงใช้ "บุตรมนุษย์" แทน ตำแหน่งนี้มาจากนิมิตของดาเนียล จากฉากที่เปโตรยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ในบทที่ 8 ก็วกมาที่การสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ทันที ใจความสำคัญคือ "บุตรมนุษย์มาเพื่อจะประทานชีวิต…ให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก " (10:45)

กลับสู่ข้างบน

3. ลูกา

แท้จริงลูกากับกิจการเป็นสองภาคของเล่มเดียวกัน ลูกาบันทึก "ความจริงทั้งหมด" เกี่ยวกับชีวิตพระเยซูและเหตุการณ์ที่ตามมาโดยสัมภาษณ์สักขีพยาน เขียนขึ้นเพื่อผู้อ่านที่มิใช่ยิวโดยเฉพาะ

เนื้อเรื่อง

บทนำ: 1:1-4
ภาคที่ 1: ยอห์นกับพระเยซู (1 :5-4:13)
 • วัยเยาว์ของยอห์นกับพระเยซู  (1:5-2:52)
 • พันธกิจของยอห์น (3:1-20)
 • บัพติศมาและการถูกทดลอง (3:21-4:13)
ภาคที่ 2: พระเยซูที่กาลิลี (4:14-9:50)
 • ที่นาซาเร็ธและคาเปอรนาอุม (4:14-41)
 • รักษาโรคและเรียกสาวก (4:42-6:16)
 • สอนเรื่องการเป็นสาวก (6:17-49)
 • การอัศจรรย์และคำสอน (7:1-9:17)
 • คำยอมรับ และจำแลงพระกาย (9:18-50)
ภาคที่ 3: ไปเยรูซาเล็ม (9:51-19:27)
 • เริ่มเดินทาง (9:51-62)
 • พระเยซูส่งสาวก 72 คนออกไป (10:1-24)
 • คำสอนและคำโต้แย้ง (10:25-11:54)
 • คำเตือนและคำหนุนใ (12:1-13:17)
 • คำอุปมา (13:18-18:14)
 • พระเยซูกับประชาชน (18:15-19:10)
 • อุปมาเรื่องเงินสิบมินา (19:11-27)
ภาคที่ 4: ที่เยรูซาเล็ม (19:28-23:56)
 • พระเยซูในเมืองและพระวิหาร (19:28-42)
 • โต้แย้งกับผู้นำศาสนา (20:1-21:4)
 • สอนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (21:5-38)
 • การอายัดและอาหารมื้อสุดท้าย (22:1-38)
 • ถูกจับกุมและถูกไต่สวน (22:39-23:25)
 • ถูกตรึงและถูกฝัง (23:26-56)
ภาคที่ 5: พระเยซูเป็นขึ้นจากตาย (24)

ผู้เขียนและวัตถุประสงค์

ตั้งแต่สมัยคริสตจักรยุคแรก เขาเป็นหมอชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางประกาศกับเปาโล เล่มนี้เขียนถึงเธโอฟีลัส (1:1) กิจการจบที่เปาโลถูกจำคุกที่โรม บางคนคิดว่าลูกาเขียนสองเล่มนี้เพื่อแก้คดีให้เปาโล จึงน่าจะเป็น ค.ศ. 64 แต่เราไม่รู้แน่ชัด อาจเป็นราว ค.ศ. 60-85

เหตุการณ์สำคัญ

 • ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสูติ (1-2)
 • พระเยซูรับบัพติศมาและถูกทดลอง (3-4)
 • พระเยซูจำแลงพระกาย (9:28-36)
 • พระเยซูเข้าเยรูซาเล็ม (19:28-40)
 • อาหารมื้อสุดท้าย (22:14-20)
 • การไต่สวนและตรึงกางเขน (22-23)
 • พระเยซูเป็นขึ้นจากตาย (24)

ข้อความที่มีชื่อเสียง

 • ทูตสวรรค์แจ้งข่าวกับมารีย์ (1:26-38)
 • เพลงสรรเสริญของมารีย์ (1:46-55)
 • เพลงของเศคาริยาห์ (1:68-79)
 • ผู้เลี้ยงแกะกับทูตสวรรค์ (2:8-20)
 • เพลงของสิเมโอน (2:29-32)
 • พระเยซูในธรรมศาลานาซาเร็ธ (4:16-21)
 • อุปมาเรื่องคนสะมาเรียใจดี (10:25-37)
 • มารีย์และมารธา (10:38-42)
 • อุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ (12:13-21)
 • อุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ่ (14:15-24)
 • อุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหาย (15:11-32)
 • อุปมาเรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษี (18:9-14)
 • ชายขอทานตาบอด (18:35-43)
 • พระเยซูกับศักเคียส (19:1-10)
 • ดินทางไปเอมมาอูส (24:13-35)

ใจความสำคัญ

ลูกาเปิดฉากและจบลงในเยรูซาเล็ม และเขียนเรื่องที่รู้จักกันทั่วไป เรื่องส่วนใหญ่เกิดขึ้นขณะพระเยซูเสด็จจากกาลิลีไปเยรูซาเล็มครั้งสุดท้าย ส่วนกิจการเริ่มที่เยรูซาเล็มและจบลงที่โรม ซึ่งทำให้เห็นถึงใจความสำคัของลูกาที่เด่นชัด นั่นคือพระเยซูมาปรากกับชาวยิวเป็นพวกแรก ซึ่งเป็นทายาทที่จะได้รับความรอดตามพระสัญญา แต่ชาวยิวปฏิเสธพระองค์ ความรอดจึงแพร่ไปทั่วโลก

เล่มนี้ได้บันทึกเรื่องพระเยซูสมบูรณ์ที่สุด ทั้งยังมีใจความสำคัญอื่นๆ ด้วย เช่น ความรอดมีไว้สำหรับคนที่ทุกข์ใจ คนเจ็บป่วย คนที่ถูกสังคมทอดทิ้ง คนที่หลงเจิ่น พระเยซูเป็นคนกันเองกับคนทุกประเภท และเป็นนักอธิษฐานที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณ

ลูกากล่าวถึงหลายเรื่องที่เล่มอื่นไม่ได้บันทึก เช่น บุตรน้อยหลงหาย คนสะมาเรียใจดี ฟาริสีกับคนเก็บภาษี ศักเคีย

กลับสู่ข้างบน

4. ยอห์น

ยอห์นต่างจากอีกสามเล่ม โดยเน้นถึงชีวิตพระเยซูอีกมุมหนึ่ง วัตถุประสงค์คือช่วยให้ผู้อ่านเชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตของพระเจ้า (20:31)

เนื้อเรื่อง

บทนำ: พระเยซูเป็นพระวาทะ (1:1-18)
ภาคที่ 1: หมายสำคัญ (1:19-12:50)
 • ยอห์นกับสาวรุ่นแรก (1:19-51)
 • หมายสำคัญแรก: น้ำเป็นเหล้าองุ่น (2:1-12)
 • พระเยซูในพระวิหาร นิโคเดมัส กับยอห์นผู้ให้บัพติศมา (2:13-3:36)
 • หญิงชาวสะมาเรีย (4:1-41)
 • หมายสำคัญที่สอง: รักษาโรค (4:42-54)
 • หมายสำคัญที่สาม: รักษาโรคที่สระ (5:1-9)
 • โต้แย้งกับผู้นำศาสนา (5:10-47)
 • หมายสำคัญที่สี่: เลี้ยง 5,000 คน (6:1-15)
 • หมายสำคัญที่ห้า: เดินบนทะเล (6:16-21)
 • พระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิต (6:22-71)
 • พระเยซูไปเทศกาลอยู่เพิงที่เยรูซาเล็ม (7-8)
 • หมายสำคัญที่หก: คนตาบอดแต่กำเนิด (9)
 • ผู้เลี้ยงที่ดี (10:1-21)
 • หมายสำคัญที่เจ็ด: ลาซารัสเป็นขึ้นจากตาย (10:22-11:57)
 • รับการโลม; เข้าไปในเยรูซาเล็ม (12)
ภาคที่ 2: ห้องชั้นบน สวนเกทเสมนี (13-17)
 • ล้างเท้าสาวก (13:1-20)
 • พระเยซูสั่งสอนสาวก (13:21-16:33)
 • พระเยซูอธิษฐานแด่พระบิดา (17)
ภาคที่ 3: ถูกจับกุม ไต่สวน ตรึงที่กางเขนและฝังไว้ (18-19)
ภาคที่ 4: พระเยซูเป็นขึ้นจากตาย (20-21)
 • อุโมงค์ว่างเปล่า (20:1-10)
 • ทรงปรากกับมารีย์ มักดาลา (20:11-18)
 • พระเยซูกับโธมัส (20:19-31)
 • พระเยซูกับสาวกที่ทะเลสาบ (21)
 • (เรื่องหญิงล่วงประเวณีใน 8:1-11 อาจอยู่ตอนอื่น แต่ผู้คัดลอกเอามาใส่ผิดที่)

ผู้เขียนและเวลาที่เขียน

ผู้เขียนใช้วลี "สาวกคนที่พระเยซูทรงรัก" เรียกตัวเองโดยตลอด คริสเตียนสมัยแรกเชื่อว่าเป็นอัครทูตยอห์น แม้เล่มนี้จะต่างจากพระกิตติคุณเล่มอื่น เราก็ไม่ควรทึกทักว่าเขียนขึ้นในสมัยหลังๆ ก่อนหน้านี้คิดว่าเขียนขึ้นราว ค.. 90-100 แต่ปัจจุบันยอมรับว่าอาจเขียนขึ้นช่วง.. 60-100 ก็ได้

เหตุการณ์สำคัญ

 • พระเยซูที่งานแต่งงาน (2)
 • หญิงที่บ่อน้ำ (4)
 • พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน (6)
 • รักษาคนตาบอดแต่กำเนิด (9)
 • ลาซารัสฟื้นคืนชีพ (11)
 • พระเยซูได้รับการชโลม (12)
 • พระเยซูเข้าเยรูซาเล็ม (12)
 • อาหารมื้อสุดท้าย (13)
 • ถูกจับกุม ไต่สวนและสิ้นพระชนม์ (18-19)
 • อุโมงค์ว่างเปล่า (20)
 • พระเยซูปรากแก่โธมัส (20)

ข้อความที่มีชื่อเสียง

 • ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ (1:1-18)
 • จำเป็นต้องบังเกิดใหม่ (3:1-8)
 • พระเจ้าทรงรักโลก… (3:16-17)
 • พระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิต (6:35-40)
 • แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต (7:37-39)
 • พระเยซูเป็นความสว่างของโลก (8:12)
 • สัจจะทำให้ท่านเป็นไทย (8:31-32)
 • "เราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิด" (8:56-58)
 • พระเยซูเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้น และมีชีวิต (11:23-27)
 • เมล็ดข้าวต้องเน่าเปื่อย (12:24-26)
 • พระเยซูล้างเท้าสาวก (13:1-17)
 • พระเยซูเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต (14:1-7)
 • พระเยซูเป็นเถาองุ่นแท้ (15:1-8)
 • พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา (16:5-15)
 • คำอธิษฐานยิ่งใหญ่ของพระเยซู (17:1-26)
 • จงเลี้ยงแกะของเราเถิด (21:15-19)

ใจความสำคัญ

ยอห์นเปิดฉากด้วยวลีว่าตั้งแต่ปฐมกาล พระเยซูเป็น "พระวาทะของพระเจ้า" เป็นสื่อนำมนุษย์มารู้จักพระเจ้า ความคิดเรื่อง "พระวาทะของพระเจ้า" ซึ่งฝังลึกทั้งในพันธสัญญาเดิมและความคิดของชาวกรีก เป็นการผสมผสานที่น่าคิด และเป็นลักษณะพิเศษของเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแนะนำพระเยซูต่อทั้งชาวยิวและคนที่คุ้นเคยกับความคิดแบบกรีก

ยอห์นใช้หมายสำคัญ 7 อย่างและพระดำรัส 7 ประการ ("เราเป็น") มาเป็นโครงเรื่อง หัวข้อสำคัญได้แก่ ความสว่างของชีวิตและความรักที่พระเยซูนำมาให้มนุษย์

จุดแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างยอห์นกับพระกิตติคุณอีกสามเล่มอยู่ที่สถานที่ สามเล่มแรกบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกาลิลีส่วนใหญ่ แต่ยอห์นมุ่งเน้นเหตุการณ์ในเยรูซาเล็ม อีกอย่างหนึ่งคือลีลาการเขียนยอห์นไม่ได้บันทึกคำอุปมาแต่อย่างใด แต่บันทึกคำสนทนาของพระเยซูไว้ยืดยาวกว่าในมัทธิว มาระโกและลูกา อาจเป็นเพราะพระเยซูจำต้องใช้คำสอนอีประเภทหนึ่งกับชาวเยรูซาเล็ม ตลอดสองพันปีที่ผ่านมาเล่มนี้บรรลุตามเป้าหมาย คือนำคนมหาศาลให้เชื่อว่าชีวิตนิรันดร์จะได้มาโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูอย่างเดียว

กลับสู่ข้างบน

เขียนโดย คุณโปรดปราน

  

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com