Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

4. ผู้พญากรณ์ใหญ่

บทนำ

หมวดใหญ่หมวดสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมคือหมวดผู้พยากรณ์ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 17 เล่ม และ 16 เล่มนั้นตั้งชื่อตามชื่อผู้พยากรณ์ที่กล่าวถ้อยคำเหล่านั้น (ยกเว้นเพลงคร่ำครวญ) อิสยาห์ เยเรมีย์ เอเสเคียล และดาเนียลล้วนได้ชื่อว่า "ผู้พยากรณ์ใหญ่" ส่วนสิบสองคนที่เหลือได้ชื่อว่า "ผู้พยากรณ์น้อย"

อิสราเอลมีผู้พยากรณ์ตั้งแต่สมัยแรก โมเลสเป็นคนแรกสุดและยิ่งใหญ่ที่สุด ตลอดสมัยของผู้วินิจฉัยและกษัตริย์ มีผู้พยากรณ์ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์เสมอ บางคนผ่านมาเพียงแวบเดียว แต่บางคนมีบทบาทสำคัญยิ่งเช่นเอลียาห์และเอลีชา

นอกจากโมเลสแล้ว เราไม่รู้ว่าพยากรณ์ก่อนศตวรรษที่ 8 กคศ. สอนเรื่องอะไรบ้าง แต่ตั้งแต่นั้นมาข่าวสารของอาโมสและโฮเชยาได้ถูกบันทึกไว้และยังหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน ตลอด 300 ปีต่อมามีผู้พยากรณ์ปรากฏในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลอย่างไม่ขาดสายจนถึงสมัยที่เชลยยิวกับคืนถิ่นฐานเดิมจากบาบิโลน

เราไม่ทราบแน่ว่าผู้พยากรณ์แต่ละคนเขียนหนังสือเอง หรือคนที่ฟังเป็นผู้เขียน อย่างน้อยเยเรมีย์เองได้บันทึกคำสอนบางส่วนของเขาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เนื้อหาของคำพยากรณ์อยู่ในรูปคำพูด

ผู้พยากรณ์เป็นคนของพระเจ้า ทำหน้าที่เป็นทูตของพระองค์ บางทีคนเหล่านี้จึงพูดราวกับว่าเป็นคำพูดของเขาเอง เช่น "เราบอกท่านทั้งหลายว่า…" ผู้พยากรณ์รู้แก่ใจดีว่าเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียก (ดูอิสยาห์ 6; เยเรมีย์ 1; เอเสเคียล 1-3) และได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ พวกเขามักสื่อข่าวสารอย่างแจ่มชัดราวกับตาเห็นโดยใช้ภาพ ท่าทางประกอบ หรือนิมิต

ในปัจจุบันคำว่า "พยากรณ์" หมายถึงการทำนายเรื่องในอนาคต และผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมได้ทำนายเหตุการณ์อย่างถูกต้องจริงๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ แต่ข่าวสารที่ผู้พยากรณ์กล่าวถึงนั้นเกี่ยวข้องกับ "ปัจจุบัน" ด้วย เพราะหน้าที่ของพวกเขาคือเรียกร้องให้ชนชาติอิสราเอลหวนคืนสู่วิถีทางของพระเจ้าและไว้วางใจในพระองค์เพียงผู้เดียว จึงสำคัญยิ่งที่เราควรรู้สถานการณ์ของสมัยผู้พยากรณ์เพื่อจะได้เข้าใจข่าวสารของเขาอย่างชัดแจ้งและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

กลับสู่ข้างบน

1. อิสยาห์

พยากรณ์เหตุการณ์สำคัญในช่วงกว่า 200 ปีของประวัติศาสตร์อิสราเอลจากแง่ของพระเจ้าผู้พิพากษาและฟื้นฟูอิสราเอล

เนื้อเรื่อง

ภาคที่ 1: อัสซีเรียมาข่มขู่ (1-39)
 • พระดำรัสสำหรับยูดาห์และเยรูซาเล็ม (1-5)
 • อิสยาห์เห็นนิมิต (6)
 • อาณาจักรปัจจุบันและอนาคต (7-12)
 • การพิพากษาประชาชาติ (13-23)
 • การพิพากษาสุดท้ายของพระเจ้า (24-27)
 • เตือนเรื่องการพิพากษาและพระพร (28-35)
 • วิกฤตกาล (36-39, คล้าย 2 พกษ. 18-20)
ภาคที่ 2 : พระสัญญาต่อเชลย (40-55)
 • ใกล้จะได้รับอิสรภาพ (40-48)
 • ผู้รับใช้และการไถ่ (49-55)
ภาคที่ 3 : เชลยคืนถิ่น (56-66)
 • เรียกอิสราเอลกลับใจและฟื้นฟูใหม่ (56-59)
 • พระสิริที่จะมาถึง (60-62)
 • เอโดมจะถูกพิพากษา (63:1-6)
 • อธิษฐานเพื่อคนของพระเจ้า (63:7-64:12)
 • ฟ้าสวรรค์และโลกใหม่ (65-66)

ผู้พยากรณ์

อิสยาห์พยากรณ์กว่า 40 ปีในเยรูซาเล็ม ได้รับการทรงเรียกในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์ (บทที่ 6) เขาทำงานในรัชกาลโยธาม อาหัสจนถึงเฮเซคียาห์ สามารถโน้มน้าวกษัตริย์ให้ฟังคำพยากรณ์ของเขาได้

เนื่องจากมีสาวกกลุ่มหนึ่งติดตามอิสยาห์ (8:16) บางคนจึงคิดว่าคำพยากรณ์ที่กล่าวถึงการเป็นเชลยในบาบิโลนและกลับคืนสู่เยรูซาเล็ม (40-66) นั้นเขียนโดยผู้สืบทอดจากอิสยาห์ แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร เนื้อความขอคำพยากรณ์และนิมิตเรื่องพระเจ้าสอดคล้องกันตลอดทั้งเล่ม

ช่วงเวลาและสถานการณ์

อิสยาห์ทำงานหลายสิบปีปลายศตวรรษที่ 8 และอาจถึงต้นศตวรรษที่ 7 กคศ. อาโมสพยากรณ์ในอาณาจักรเหนือก่อนหน้านี้ โฮเชยาทำงานที่สะมาเรียในช่วงแรกของอิสยาห์ ตลอดเวลาเหล่านี้อัสซีเรียข่มขู่ยูดาห์มาตลอด และในรัชกาลเฮเซคียาห์ เยรูซาเล็มเกือบเสียทีอัสซีเรีย แล้วใน 586 กคศ. เยรูซาเล็มก็ตกเป็นของบาบิโลน และคนส่วนใหญ่ถูกต้อนไปเป็นเชลย บทที่ 40-55 บรรยายถึงเหตุการณ์นี้ หลายสิบปีต่อมาเชลยได้กลับบ้านและกอบกู้ประเทศขึ้นใหม่ บทท้าย ๆ อาจพาดพึงถึงช่วงนี้

ข้อความที่มีชื่อเสียง

 • นิมิตและการทรงเรียกอิสยาห์ (6)
 • อิมมานูเอล (7:13-16)
 • มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา (9:2-7)
 • กษัตริย์องค์ใหม่เป็นเชื้อสายเจสซี (11:1-9)
 • เรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่ง (26:1-9)
 • ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ์ (35)
 • จงเล้าโลมชนชาติของเรา (40:1-31)
 • ผู้รับใช้ของเรา (42:1-4; 4-:1-6; 50:4-9)
 • ผู้คุ้นเคยกับความเจ็บไข้ (52:13-53:12)
 • ผู้นำข่าวดีมา (52:7-12)
 • ทุกคนที่กระหาย จงมา… (55)
 • พระเมสสิยาห์นำข่าวดีมา (61:1-4)
 • ฟ้าสวรรค์และโลกใหม่ (65:17-25)

ใจความสำคัญ

นิมิตใหญ่ยิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าที่อิสยาห์เห็นในบทที่ 6 เป็นหัวใจของเนื้อหาทั้งหมดนั้นหลักใหญ่ใจความคือความยิ่งใหญ่สูงส่งของพระเจ้า "ผู้บริสุทธิ์" อิสราเอลจำต้องพึ่งพิงพระองค์แต่ผู้เดียว และอิสยาห์ต้องเตือนคนที่หลงเจิ่นถึงการพิพากษาของพระองค์ผู้พร้อมจะให้อภัย เล่มนี้เต็มไปด้วยพระสัญญาเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่จะมา และการกู้ชาติในอนาคต

กลับสู่ข้างบน

2. เยเรมีย์

เยเรมีย์พยากรณ์ในห้ารัชกาลสุดท้ายของยูดาห์: เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เยรูซาเล็มตกอยู่ในกำมือของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน เนื่องจากเยเรมีย์เป็นคนไวต่อความรู้สึก จึงอึดอัดใจที่จะพยากรณ์ถึงการพิพากษาของพระเจ้า แต่คำพยากรณ์ทั้งหมดของเขาได้กลายเป็นความจริง

เนื้อเรื่อง

บทนำ: พระเจ้าเรียกให้เป็นผู้พยากรณ์ (1)
ภาคที่ 1 : พยากรณ์ถึงยูดาห์ (2:1-25:14)
 • รัชกาลโยสิยาห์ (2-6)
 • รัชกาลเยโฮยาคิม (7-20)
 • รัชกาลเศเดคียาห์ (21:1-25:14)
ภาคที่ 2 : เยเรมีย์กับพระสัญญา (26-45)

เยเรมีย์ถูกต่อต้าน (26-28)

จดหมายถึงเชลยที่บาบิโลน (29)

เชลยคืนถิ่นและพันธสัญญาใหม่ (30-31)

ความหวังสำหรับอนาคต (32-33)

เหตุการณ์ในชีวิตเยเรมีย์ (34-45)

ภาค 3 : พระเจ้าจะพิพากษาประชาชาติ (46-51, 25:15-38 ด้วย)
บทส่งท้าย: เยรูซาเล็มแตก (52, ไม่ได้เขียนตามลำดับเหตุการณ์)

ผู้พยากรณ์

เยเรมีย์เกิดในตระกูลปุโรหิตที่อานาโธทใกล้เยรูซาเล็ม ได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้พยากรณ์ใน 627 กคศ. เขาเริ่มทำงานในรัชกาลโยสิยาห์ซึ่งเป็นยุคที่ยูดาห์หันมาหาพระเจ้า แต่ความหายนะประดังเข้ามาเมื่อบาบิโบนเรืองอำนาจและกษัตริย์ยูดาห์กลับไปเข้าข้างอียิปต์ ในที่สุดเยรูซาเล็มแตก เยเรมีย์ถูกชาวยิวบังคับให้หนีไปอียิปต์ การที่เขายืนยันถึงการพิพากษาของพระเจ้าอย่างไม่ลดละทำให้คนยิวเกลียดชังเขา จนจิตใจเข้าว้าวุ่น แต่บารุคเพื่อนผู้สัตย์ซื่อได้จดคำพยากรณ์ของเขาไว้ ผู้พยากรณ์ในสมัยเดียวกับเยเรมีย์ได้แก่เศฟันยาห์ และเอเสเคียลผู้อยู่ในกลุ่มเชลยกลุ่มแรกที่ถูกจับไปบาบิโลน

คำพยากรณ์ของเยเรมีย์มีหลายรูปแบบ เช่น บทกวี ร้อยแก้ว อุปมา บางทีมีท่าทางประกอบ ซึ่งติดหูติดตา ไม่อาจลืมได้เลย

ข้อความที่มีชื่อเสียง

 • พระเจ้าเรียกเยเรมีย์ (1:1-19)
 • คนที่…ได้รับพระพร (17:7-8)
 • จิตใจเป็นตัวล่อลวง (17:9)
 • เยเรมีย์โอดครวญ (20:7-18)
 • ผู้พยากรณ์เท็จหรือจริง (23:15-32)
 • พันธสัญญาใหม่ (31:31-34)

ใจความสำคัญ

หลักใหญ่ใจความคือการพิพากษาที่จะมาถึง ถ้าเรายังขืนทำบาปและไหว้รูปเคารพอยู่การอ้างถึงการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าก็ไร้ประโยชน์ เยเรมีย์ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเยรูซาเล็มต้องแตก แต่ยังมีความหวังสำหรับอนาคต คือ เชลยจะได้กลับบ้านและพระเจ้าจะทำพันธสัญญาใหม่โดยจารึกลงในจิตใจพวกเ

เยเรมีย์เน้นถึงความเชื่อ การกลับใจส่วนตัว และเปิดเผยให้เห็นถึงบุคลิกภาพของเขามากกว่าผู้พยากรณ์คนอื่นๆ

กลับสู่ข้างบน

3. เอเสเคียล

ผู้พยากรณ์เอเสเคียลเห็นนิมิตและพยากรณ์ในฐานะเชลในบาบิโลนหลัง 597 กคศ.

เนื้องเรื่อง

บทนำ: เอเสเคียลเห็นนิมิตเรื่องพระเจ้าผู้ทรงเรียกเขาเป็นผู้พยากรณ์ (1-3)
ภาคที่ 1: พยากรณ์ถึงเยรูซาเล็ม (4-2 4)
 • บทละครที่เล็งถึงเยรูซาเล็มแตก (4-5)
 • จุดจบมาถึงแล้ว (6-7)
 • ความบาปของเยรูซาเล็ม (8-11)
 • อุปมาและคำพยากรณ์ (12-17)
 • ความรับผิดชอบส่วนตัว (18)
 • ความดื้อดึงของเอสราเอล (19:1-20:44)
 • ไฟและดาบ (20:45-21:32)
 • ยรูซาเล็มและอิสราเอลจะพินาศ (22-24)
ภาคที่ 2: พยากรณ์ถึงประชาชาติ (25-32)
ภาคที่ 3: ความหวังสำหรับอนาคต (33-39)
 • ผู้พยากรณ์เป็นยาม (33:1-20)
 • เชลยได้ยินข่าวเยรูซาเล็มแตก (33:21-33)
 • ความบาปของผู้นำและประชาชน (34)
 • กล่าวโทษเอโดม (35)
 • สัญญาว่าจะได้กลับคืนถิ่นและมีใจใหม่ (36)
 • หุบเขากระดูกแห้ง (37)
 • กล่าวโทษมาโกก (38-39)
ภาคที่ 4: นิมิตเรื่องพระวิหารใหม่ (40-48)
 • แผนผังพระวิหารและการนมัสการ (40-42)
 • พระสิริพระเจ้ากลับสู่พระวิหาร (43:1-12)
 • กฎสำหรับวิหารและปุโรหิต (43:13-44:31)
 • กฎเรื่องที่ดิน เจ้านายและเทศกาล (45-46)
 • ลำธารไหลออกจากพระวิหาร (47:1-12)
 • แผ่นดินและเผ่าพันธ์ (47:13-48:35)

ช่วงเวลาและสถานการณ์

เอเสเคียลได้ระบุวันเวลาที่แน่ชัดไว้หลายช่วง พระเจ้าทรงเรียกเขาใน 592 กคศ. คือหลังจากเขาเป็นเชลยในบาบิโลนได้ห้าปี เขาเป็นคนรุ่นหลังเยเรมีย์ แต่แยู่ในบาบิโลน แทนที่จะอยู่ในเยรูซาเล็ม เขายังพยากรณ์ต่อไปหลังจากเยรูซาเล็มแตกในปี 586 กคศ. และเชลยยิวกลุ่มที่สองได้เข้ามาในบาบิโลน มีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าพิศวงคือ แม้เขาจะอาศัยอยู่ในบาบิโลน แต่เขาพยากรณ์ถึงเยรูซาเล็มโดยให้รายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่นั่น นี่อาจเพราะว่าเขามีของประทานที่สามารถมองเห็นได้ด้วยฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่ก็ได้ไปเยรูซาเล็มในช่วงนั้น

ผู้พยากรณ์

เอเสเคียลถูกจับเป็นเชลยไปบาบิโลนพร้อมกับกษัตร์ย์เยโฮยาคีนและเชลยกลุ่มแรก (ล้วนมาจากตระกูลสูงในยูดาห์) ใน 597 กคศ. เขาเกิดในตระกูลปุโรหิต แม้จะมีอายุน้อยขณะถูกจับเป็นเชลย แต่เขาสนใจในรายละเอียดของการนมัสการและพิธีชำระเขาได้เห็นนิมิตหลายอย่างซาบซึ้งดื่มด่ำกับพระวจนะของพระเจ้า และสื่อสารนิมิตเหล่านั้นโดยใช้อุปมาประกอบท่าทาง

ข้อความที่มีชื่อเสียง

 • เอเสเคียลถูกเรียกและเห็นนิมิต (1-3)
 • ชีวิตใดทำบาปก็จะตาย (18)
 • ผู้พยากรณ์เป็นยาม (33:1-20)
 • พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยง (34:11-16)
 • จิตใจใหม่ (36:22-32)
 • หุบเขากระดูกแห้ง (37)
 • แม่น้ำแห่งชีวิตไหลจากพระวิหาร (47:1-12)

ใจความสำคัญ

เล่มนี้เปิดฉากด้วยนิมิตยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้า ณ ที่ราบแห่งบาบิโลน เอเสเคียลกล่าวประณามความบาปและประกาศว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษา เนื่องจากเขาได้เห็นพระสิริอันเต็มล้นด้วยสง่าราศีของพระเจ้า จึงทนความบาปและการไหว้รูปเคารพไม่ได้แม้แต่นิดเดียว เขารู้ว่าไม่มีหวังสำหรับเยรูซาเล็มและทำนายว่าจะพินาศ ซึ่งก็ได้เป็นความจริงใน 586 กคศ. แต่เมื่อเยรูซาเล็มถูกทำลายเแล้ว เขาเริ่มพยากรณ์ถึงอนาคตที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง พระเจ้าจะสำแดงความยิ่งใหญ่โดยนำเชลยกลับบ้าน และจะประทานจิตใจใหม่และการนมัสการใหม่ คำพยากรณ์ของเอเสเคียลมักจะจบด้วยลีที่ว่า "…และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้า"

กลับสู่ข้างบน

4. ดาเนียล

เริ่มด้วยชีวประวัติของดาเนียล ซึ่งถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนตั้งแต่เยาว์วัยและพบความรุ่โรจน์โดยความกล้าหาญและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ส่วนครึ่งหลังนั้นเป็นนิมิตเกี่ยวกับอนาคตและคำอธิษฐานที่พึงจดจำ

เนื้องเรื่อง

ภาคที่ 1: ดาเนียลในบาบิโลน (1-6)
 • ดาเนียลกับเพื่อนในพระราชวัง (1)
 • เนบูคัดเนสซาร์ทรงพระสุบิน (2)
 • เตาไฟลุกโชน (3)
 • เนบูคัดเนสซาร์คุ้มคลั่ง (4)
 • งานเลี้ยงของเบลชัสซาร์ (5)
 • ดาเนียลรอดจากปากสิงห์ (6)
ภาคที่ 2: เห็นนิมิตและอธิษฐาน (7-12)
 • นิมิตเรื่องสี่อาณาจักร (7-8)
 • ดาเนียลอธิษฐานและได้คำตอบ (9)
 • นิมิตเรื่องสงครามในอนาคต (10-11)
 • ยุคสุดท้าย (12)

(2:4-7:28 เขียนเป็นภาษาอารัม ซึ่งเป็นภาษาในสมัยนั้น ส่วนที่เหลือเขียนเป็นภาษาฮีบรู)

นิมิตเกี่ยวกับอนาคต

400 ปีระหว่างพันธสัญญาเดิมกับใหม่ ชาวยิวนิยมอ่านหนังสือชุดหนึ่งซึ่งเรียกว่า "วรรณกรรมทำนายอนาคต" เพราะในสมัยนั้นชีวิตชาวยิวทุกข์ยากลำบากมาก หนังสือเหล่านี้จึงเขียนขึ้น เพื่อหนุนใจพวกเขาให้มั่นใจว่าพระองค์ทรงควบคุมประวัติศาสตร์อยู่ และในที่สุดชัยชนะจะเป็นของพระองค์ หนังสือเหล่านี้เต็มไปด้วสัญลักษณ์และภาพประหลาด

นิมิตเหล่านี้ บางครั้งปรากฎอยู่ในหมวดผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมด้วย เอเสเคียลได้นำมาใช้โดยเฉพาะในนิมิตเรื่องโกกกับมาโกก ภาค 2 ของดาเนีบลใช้ลีลาการเขียนแบบนี้ บางตอนของเศคาริยาห์ก็เช่นกัน ในพันธสัญญาใหม่วิวรณ์ก็ใช้เทคนิคนี้ด้วย ผู้เขียนวิวรณ์เอาสัญลักษณ์หลายอย่างของเอเสเคียล ดาเนียล และเศคาริยาห์มาใช้ แต่มีจุดแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงอย่างหนึ่งคือยุคใหม่เริ่มขึ้นแล้ว เพราะพระเมสสิยาห์เสด็จมาแล้ว

บางครั้งนิมิตเหล่านี้ดูออกจะเข้าใจยาก เพราะกล่าวถึงเหตุการณ์และบุคคลที่ผู้อ่านสมัยนั้นคุ้นเคยกันดี แต่จะเขียนออกมาเป็นรหัส เพื่อที่เฉพาะคนสัตย์ซื้อของพระเจ้าเท่านั้นถึงจะเข้าใจได้ แต่เหล่าคนที่กดขี่ข่มเหงพวกเขาจะไม่เข้าใจ เมื่อเราอ่านถึงสัตว์ประหลาดหรือรูปคนวิปลาส เราต้องจำไว้ว่าไม่ควรตีความตามตัวอักษร เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ อันมีสีสันซึ่งอธิบายให้เห็นว่าพลังอำนาจอันชั่วร้ายจะจู่โจมคนของพระเจ้าอย่างร และในที่สุดพระเจ้าจะชนะพวกเขาเด็ดขาดอย่างไร

สถานกรณ์

ดาเนียลมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 6 กคศ. และเห็นนิมิตที่บาบิโลน แต่เนื่องจากเขาบรรยายถึงเหตุการณ์ในศตวรรษที่ 2 กคศ. ได้อย่างละเอียด จึงทำให้หลายคนคิดว่าเล่มนี้เขียนเสร็จในปลายรัชสมัยอันทิโอกัสที่ 4 อาฟิฟาเนสแห่งซีเรียที่ปกครองยูดาห์ (165 กคศ.) นิมิตเรื่องสี่อาณาจักรพุ่งถึงจุดสุดยอดเมื่อบรรยายถึงการข่มเหงของกษัตริย์องค์นี้ ผู้เชื่อจำต้องได้รับการหนุนน้ำใจถึงจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าได้ และความกล้าหาญของดาเนียลในภาวะล่อแหลมนับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างดี

ข้อความ-เหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง

 • เตาไฟลุกโชน (3)
 • งานเลี้ยงของเบลชัสซาร์ (5)
 • ดาเนียลรอดจากปากสิงห์ (6)
 • คำอธิษฐานของดาเนียล (9:1-19)

บทเรียนสอนใจ

เรื่องของดาเนียลเร้าใจบรรดาผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อในพระเจ้าทุกยุคสมัย พระเจ้าช่วยกู้ดาเนียลเพราะความหล้าหาญและความเชื่อที่ไม่ยอมประนีประนอมของเขา นิมิตเกี่ยวกับอนาคตเล็งถึงชัยชนะอันเด็ดขากของพระเจ้า

กลับสู่ข้างบน 

เขียนโดย คุณโปรดปราน

  

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com